fbpx

Nedir Bu İmar Planı?


İmar planı, belde halkının sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamayı, sağlıklı ve güvenli çevre oluşturmayı, yaşama kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu amaçla beldenin ekonomik, demografik, sosyal, kültürel, tarihsel, fiziksel özelliklerine ilişkin araştırmalara ve verilere dayalı olarak hazırlanan, kentsel yerleşme ve gelişme eğilimlerini alternatif çözümler oluşturmak suretiyle belirleyen, arazi kullanımı, koruma, kısıtlama kararları, örgütlenme ve uygulama ilkesini içeren pafta, rapor ve notlardan oluşan belgelerdir diyebiliriz. Bir başka ifadeyle imar planı, imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı deniyor. Nüfusu 10.000’i aşan belediyeler ile nüfusu daha az olduğu halde il merkezi olan veya gelecekte imar işleri bakımından plana gereksinimi bulunduğu Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca saptanan belediyelerin “imar yasası” uyarınca yaptırmakla yükümlü oldukları fiziksel planlara da imar planı denilmektedir. İmar planları, “nazım imar planı” ve “uygulama imar planı” olmak üzere iki türlüdür. İmar durumu belediyelerce hazırlanır. Bir arsanın imar durumu hakkında bilgi almak için belediyeye başvurulur. Belediyeler şehrin veya ilçenin gelişimini imar planına göre belirlenir.


0 Yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.